• Lorem ipsum

Algemene voorwaarde Fruticos

Definities

1. Fruticos: Fruticos, gevestigd te Wateringen onder KvK nr. 85308498.
2. Klant: degene met wie Fruticos een overeenkomst is aangegaan.
3. Partijen: Fruticos en klant samen.
4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Fruticos.
2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derde uitdrukkelijk uit.
 
Prijzen

1. Alle prijzen die Fruticos hanteert zijn in euro's, zijn inclusief BTW en Exclusief eventuele overige kosten zoals administratie heffingen en reis, verzend of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of overeengekomen.
2. Alle prijzen op die Fruticos hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Fruticos ten alle tijden wijzigen.
3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan die Fruticos niet kon voorzien ten tijden van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhoging. 
4.De consument heeft recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

Monsters/modellen

Indien de klant een monster of model van een product heeft ontvangen, dan kan hij daaraan geen andere rechten ontlenen dan dat het een aanduiding is van de aard van het product, tenzij partijen uitdrukkelijk hebben afgesproken dat de te leveren producten met het monster of model overeenstemmen.

Gevolgen niet tijdig betalen

1. betaald de klant niet binnen de overeen gekomen termijn, dan is Fruticos gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand word gerekend.
2. wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoedingen verschuldigd aan Fruticos.
3.De incassokosten worden berekend aan de hand van het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
4.Wanneer de klant niet tijdig betaald mag Fruticos zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijnde van de klant, zijn vorderingen van fruticos op de klant onmiddellijk opeisbaar.
6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Fruticos, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Fruticos te betalen.

Recht van reclame


1. Zodra de klant in verzuim is, is Fruticos gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.
2. Fruticos roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijk of elektronische melding.
3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft onmiddellijk te retourneren aan Fruticos, tenzij partijen hier andere afspraken over maken.
4. De kosten voor het terughalen of brengen van de producten komen voor rekening van de klant.

Herroepingsrecht

1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:

- het product niet is gebruikt.
- het geen product is dat snel kan bedreven, zoals voedsel, bloemen of planten
- het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast.
- het geen product is dat niet kan worden terug gestuurd om hygiënische redenen (ondergoed, badkleding etc.).
- de verzegeling nog intact is, indien het gaat op gegevensdragers met digitale inhoud.
- het geen reis, vervoersticket, cateringopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding is.
- het geen los tijdschrift of losse krant is.
- de klant niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht

2. Bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:

- op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling
- zodra de consument het eerste product heeft
- Bij een abonnement ontvangen
- zodra de consument een dienst eerst heeft afgenomen
- zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via het internet gaat afnemen

3. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via [email protected], indien gewenst met behulp van het herroepingsformulier dat via de website van Fruticos, Https://www.fruticos.com gedownload kan worden.
4. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan Fruticos, bij gebreken waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.
5. De kosten voor het retourneren zijn voor rekening van de klant.
6. Indien de aankoopkosten en eventuele overige kosten ( zoals verzendkosten en retourkosten) volgens de wet voor terugbetaling in aanmerking komen, zal Fruticos deze kosten binnen 14 dagen na ontvangst van het tijdige beroep op het herroepingsrecht terug betalen aan de consument, op voorwaarde dat de consument het product tijdig aan Fruticos heeft geretourneerd.

Bij ons is het mogelijk om binnen 14 dagen jouw retourverzoek te melden. Nadat we jouw melding hebben ontvangen krijg je nogmaals 14 dagen om het product te retourneren. De retourkosten zijn voor eigen rekening. Wij betalen het orderbedrag en verzendbedrag (voor de heenzending) binnen 14 dagen na de melding terug mits het product in goede orde bij ons is ontvangen.

Is jouw product op maat gemaakt dan kan dit helaas niet terug gestuurd worden. Mocht er iets verkeerd zijn gegaan tijdens het transport, stuur ons dan even een berichtje met wat foto's. Dan gaan we vervolgens samen opzoek naar een gepaste oplossing.

Download hier je retourformulierOpschortingsrecht

Tenzij de klant en consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op de schorten.

Retentierecht

1.Fruticos kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Fruticos heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
2. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan Fruticos.
3. Fruticos is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikt maken van zijn retentierecht. 

Verrekening

1. Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Fruticos te verrekenen met een vordering op Fruticos.

Eigendomsvoorbehoud

1. Fruticos blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Fruticos.
2. Tot die tijd kan fruticos zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terug nemen.
3.Voordat het eigedom is overgegaan op de klant mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.
4.Indien Fruticos een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Fruticos het recht om schadevergoeding , gederfde winst en rente te vorderen.

Levering

1. Levering vindt plaats zolang de voorraad verstrekt.
2. Levering vindt plaats bij Fruticos, tenzij partijen anders zijn overeengekomen
3. Levering van online bestelde producten vind plaats op het door de klant aangegeven adres.
4. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet optijd voldaan worden, heeft Fruticos het recht om zijn verplichtingen te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.
5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan Fruticos kan tegenwerpen.

Levertijd


1.De door Fruticos opgegeven levertijdenzijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een bevestiging heeft gekregen van Fruticos.
3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoedingen evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Fruticos niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Feitelijke levering

De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaats vinden.

Transportkosten

Transportkosten zijn voor rekening van klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Verpakking en verzending

1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen. Hiervan door de expediteur c.q. bezorgen een aantekening op te laten maken, bij gebreken waarvan Fruticos niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
2.Indien de klant zelf voor transport van een product zorg draagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melde aan Fruticos bij gebreken waarvan Fruticos niet aansprakelijk kan worden gehouden.

Garantie

1. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijke fabricage, constructie of materiaal.
2. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk gemaakt kan worden vastgesteld.
3.Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.

Ruilen
1. Ruilen is alleen mogelijk als aan de volgende voorwaarde is voldaan

- Ruilen vind binnen 14 dagen na aankoop tegen overlegging van de originele factuur.
- Het product word terug gebracht in originele verpakking c.q. met de nog aangehechte originele - prijskaartjes
- Het product is nog niet gebruikt

Vrijwaring

De klant vrijwaart Fruticos tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Fruticos geleverde producten en of diensten.

Klachten

1. De klant dien een door Fruticos geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
2.Beantwoordt een levert product of verleende dienst niet een hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Fruticos daarvan zo spoedig mogelijk, doch binnen 1 maand na constatering van de tekortkoming op de hoogte te stellen.
3.Consumenten dienen Fruticos uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkoming hiervan op de hoogte te stellen.
4.De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming zodat Fruticos in staat is hier adequaat op te reageren.
5.De klant dien aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op de overeengekomen partij.
6.Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder gevalt toe leiden dat Fruticos gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichte dan zijn overeengekomen.
7.Indien de klant ontevreden is over de dienstverlening van Fruticos, deelt de klant dit zo spoedig mogelijk mee aan Fruticos en zullen partijen proberen om het een informele oplossing te komen.
8.Wanneer de in lid 1 gevolgde weg niet tot een voldoende oplossing leidt, kan de klant een klacht indienen bij Webwinkel keur.

Het is sinds 2016 verplicht om te vermelden dat consumenten een klacht kunnen melden bij het Europees ODR-platform. Je dient deze klachten informatie in je algemene voorwaarden te delen én op een eigen en aparte klachtenpagina op jouw website! Je kunt hiervoor de volgende tekst gebruiken:

"Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar [email protected]. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om uw geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur via https://www.webwinkelkeur.nl/kennisbank/consumenten/geschil. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie." 

Ingebrekestelling

1.De klant dient ingebrekestelling schriftelijk kenbaar te maken aan Fruticos
2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Fruticos ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.


Hoofd aansprakelijkheid klant

Als Fruticos een overeenkomst aangaat met meerder klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Fruticos verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid Fruticos

1. fruticos is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt opzet of bewuste roekeloosheid.
2.Indien Fruticos aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van de overeenkomst
3.fruticos is nooit aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgde schade, gederfde winst, gemiste besparing of schade aan derde.
4.Indien Fruticos aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een besloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering voor een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuur bedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
5.Alle afbeeldingen, foto's , kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en of gedeeltelijk ontbinding van de overeenkomst en of opschorting van enige verplichtingen.

Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Fruticos vervalt in elk geval 12 maanden na gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee word niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Recht op ontbinding


1.De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Fruticos toerekenbaar tekortschiet in de nakomingen van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardig.
2.Is de nakoming van de verplichting door Fruticos niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaats vinden nadat Fruticos in verzuim is.
3.Fruticos heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Fruticos kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Overmacht

1.In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Fruticos in de nakomen van enige verplichtingen ten aanzien van de klant niet aan Fruticos kan worden toegerekend in een van de wil van Fruticos onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Fruticos kan worden verlangd.
2.Tot de in lid 1 genoemde overmacht situatie worden ook doch niet uitsluitend gerekend noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen ect.) wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden, onverwachte stoomstoring, internet, computer, computervirussen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen.
3.Indien zich een overmacht situatie voordoet waardoor Fruticos 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan word die verplichtingen opgeschort totdat Fruticos er weer aan kan voldoen.
4.Vanaf het moment dat een overmacht situatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
5.Fruticos is in een overmacht situatie geen enkele (schade) vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmacht toestand enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan de wijzigen of aan te vullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst die overeenkomst aan.

Wijziging algemene voorwaarde

1.Fruticos is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2.Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen ten alle tijden worden doorgevoerd.
3.Grote inhoudelijke wijzigingen zal Fruticos zoveel mogelijk vooraf bepreken met de klant.
4.Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Opgang van Rechten

1.Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder vooraf gaande schriftelijke toestemming van Fruticos.
2.Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83 lid, Burgerlijk Wetboek.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

1.Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepaling van deze voorwaarden niet aan.
2.Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, dan wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichts in de buurt komt van wat Fruticos bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1.Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2.De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Fruticos is gevestigd/praktijk houdt/ kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld op 12 januari 2021